Ταυτότητα
Ευρωπ. Σχέσεις Επικοινωνία
  Protoporia UK- Home
  Χαιρετισμός
  Ιστορικό
  Αρχές
 
  Θέσεις
 
 
 
Κοινωνία
   
   
   
   
   
   
  ________
  Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β
  Πρωτοπορία
  ΔΗ.ΣΥ
  ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
  E.D.S.
   

 

 

Θέσεις Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας για διάφορα κοινωνικά θέματα
 


Θέσεις για την κοινωνία

Νεολαία
Οικονομία
Άμυνα
Γυναίκα
Περιβάλλον
Υγεία
Αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση
Αθλητισμός
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Πολιτιστική κληρονομιά

Νεολαία

Οι νέοι αποτελούν για κάθε κοινωνία το οργανικό της κομμάτι, αναπόσπαστα δεμένο με την μελλοντική της ανάπτυξη. Γι αυτό θέσεις μας είναι:

Η ενίσχυση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, για τη δημιουργία ελεύθερων πολιτών
Στήριξη του οργανισμού νεολαίας και των προγραμμάτων που εφαρμόζει
Δημιουργία και βελτίωση των κέντρων νεότητας
Ενδυνάμωση των συλλογικών οργάνων μαθητών και φοιτητών
Κατασκευή μαθητικών και φοιτητικών εστιών
Συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στρατευμένων νέων
Συνεχής επιμόρφωση και στήριξη των νέων εργαζομένων και επιστημόνων
Ενημέρωση και επιμόρφωση για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών
Καθιέρωση θεσμοθετημένων εκδηλώσεων νεολαίας που θα στοχεύουν στην ενημέρωση για τα ναρκωτικά

[Back to top]


Οικονομία

Η θέση της παράταξης μας είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια οικονομική πολιτική που θα δημιουργήσει μια ισχυρή οικονομία, ικανή να επιβιώσει ανταγωνιστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα προτείνουμε:

Μείωση δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους
Περιορισμός της κρατικής κατανάλωσης και η προώθηση των δημοσίων δαπανών προς όφελος επενδυτικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών
Παροχή κινήτρων για νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις
Χάραξη πολιτικής για αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου ως κέντρο παροχής υπηρεσιών.
Ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία μας θα πρέπει να κατευθύνει το μεγαλύτερο βάρος των δραστηριοτήτων της στους τομείς παραγωγής στους οποίους διατηρούμε το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας μέσα στην ενιαία Ευρώπη.
Πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα της αναβάθμισης του τομέα υπηρεσιών καθώς και της προώθησης των νέων επενδυτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση αυτή.
Προτείνουμε τη μετεξέλιξη του δημοσίου τομέα ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερα επίπεδα παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία, με τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και με την εισαγωγή μέτρων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
Πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τη χάραξη μιας σωστής και ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής, η οποία θα μας επιτρέψει να ενταχθούμε ομαλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευημερίας των Κυπρίων πολιτών.
[Back to top]

Άμυνα

Οι θέσεις της παράταξης μας για την άμυνα επικεντρώνονται στα εξής:

Συνεχής ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης, για την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής μας θέσης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού
Στην περαιτέρω ενίσχυση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου της Κύπρου με την Ελλάδα
Στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του έμψυχου υλικού, τόσο των νεοσύλλεκτων στρατιωτών όσο και των αξιωματικών
Στη βελτίωση των στρατιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, για την πιο αποδοτική λειτουργία της άμυνας μας
Στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Πολιτικής Άμυνας, για να υπάρχει η δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης
[Back to top]

Γυναίκα

Προώθηση της γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων με στόχο αύξηση του ποσοστού αυτού
στο 30% .
Θέσπιση της γονικής άδειας.
Εισαγωγή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης γυναικών.
Εφαρμογή της νομοθεσίας που να κατοχυρώνει τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και ενδυνάμωσης των μηχανισμών αποτελεσματικής εφαρμογής της ισομισθίας.
Προώθηση ειδικών κανονισμών για ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας και υγείας των εγκυμονούντων γυναικών στους χώρους εργασίας.
Βελτιώσεις στα σχέδια κοινωνικών ασφαλίσεων.
[Back to top]

Περιβάλλον

Να προωθηθεί η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος:

Δημιουργία χώρων πρασίνου και αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων σε κάθε κοινότητα
Να βελτιωθούν και να επεκταθούν οι μονάδες ανακύκλωσης
Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
Να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας σε θέματα περιβάλλοντος με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Να χαραχτεί μακροχρόνια πολιτική αντιμετώπισης της έλλειψης νερού, με την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης
Δημιουργία μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Συνέχιση της κατασκευής αποχετευτικών δικτύων για οριστική επίλυση του προβλήματος
Να δοθεί έμφαση στη προστασία των περιοχών με μεγάλη περιβαλλοντική αξία
[Back to top]

Υγεία

Η παροχή ίσων ευκαιριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες:

Η ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων
Η συνεχής ενημέρωση του κοινού για τη σωστή και έγκαιρη πρόληψη ασθενειών ή σωματικών δυσλειτουργιών
Επιβάλλεται η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο
Η συντήρηση και η ανέγερση νέων νοσοκομειακών συγκροτημάτων
Η προσφορά νέων ιατρικών υπηρεσιών, για την όσο το δυνατό καλύτερη περίθαλψη των ασθενών
Η άμεση εφαρμογή του νέου Σχεδίου Υγείας, το οποίο θα επιλύσει πολλά προβλήματα δυσλειτουργίας των ιατρικών μας υπηρεσιών
[Back to top]

Αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση

Πιστεύουμε ότι η υγιής λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας βασίζεται στην αξιοκρατία και τη χρηστή διοίκηση. Γι' αυτόν το λόγο υποστηρίζουμε την εφαρμογή των εξής μέτρων:

Εφαρμογή του νομοσχεδίου για τον "πόθεν έσχες"
Καθιέρωση αξιοκρατικής διαδικασίας πρόσληψης στο δημόσιο τομέα
Να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο που καθιστά αδίκημα το ρουσφέτι
[Back to top]

Αθλητισμός

Αναβάθμιση του προγράμματος αθλητισμός για όλους
Στήριξη του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες
Παροχή περισσότερων ευκαιριών άθλησης στους πολίτες κάθε ηλικίας
Δημιουργία και αναμόρφωση υφιστάμενων αθλητικών χώρων
Πάταξη του φαινομένου της αυξανόμενης βίας στους αγωνιστικούς χώρους
Εφαρμογή προγραμμάτων επιλογής ταλέντων
Να εφαρμοστεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης προς τα σωματεία
Να δοθούν κίνητρα για την καλύτερη αγωνιστική μας παρουσία και για τη βελτίωση του επιπέδου του αθλητισμού
[Back to top]

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Πιστεύουμε ότι καθήκον της κοινωνίας είναι όπως προσφέρει στα άτομα με ειδικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες μόρφωσης, απασχόλησης και αναψυχής.
Να τροποποιηθούν τα παλιά δημόσια κτηρια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τα νέα έργα υποδομής που ετοιμάζονται να λαμβάνουν αυστηρά υπόψη την Ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν την ευχέρεια χρήσης των έργων αυτών.
Να στηριχτεί ο αθλητισμός για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι οποιεσδήποτε κοινωνικές προκαταλήψεις έναντι αυτών των ατόμων.
[Back to top]

Πολιτιστική κληρονομιά

Είναι αναγκαίο να οργανώνονται συστηματικές ομάδες συντηρήσεως αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων και να προωθηθούν περισσότερες έρευνες και ανασκαφές από ντόπιους επιστήμονες.
Ενίσχυση της χορηγίας από πλευράς κράτους για το αρχαιολογικό έργο.
Θέσπιση νομοθεσίας όπως γίνονται απαλλοτριώσεις και της εκκλησιαστικής περιουσίας όταν παρουσιαστεί ανάγκη διάσωσης πολιτιστικών μνημείων.
Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός των μουσειακών χώρων, με σύγχρονα στοιχεία
Να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς Ευρωπαϊκές οργανώσεις π.χ. Unesco, ώστε να παραχωρείται άδεια ακόμη και σε ξένες αποστολές, οι οποίες θα έρχονται σε συνεννόηση με το τμήμα αρχαιοτήτων και θα θέτουν υπό την προστασία τους τα μνημεία που βρίσκονται στο κατεχόμενο μέρος του νησιού. Επίσης να μπορούν να συνεχίσουν τις ανασκαφές που σταμάτησαν το 1974, ώστε να αποτραπεί η συνεχιζόμενη αλλοίωση και παραποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
[Back to top]

 

Ταυτότητα| Διοικ. Συμβ.| Οδηγός Σπουδών| Δραστηριότητες| Ευρωπ. Σχέσεις| Επικοινωνία| Top
©Copyright Πρωτοπορία Η.Β. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Louis Loizou l.loizou@lse.ac.uk| Last updated 0802